Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
Flexicharge BV

1. Definities
a. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Flexicharge B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;
b. Flexicharge: de besloten vennootschap Flexicharge B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 73542229, gevestigd en kantoorhoudend te (5249 JJ) Rosmalen aan het Kievitsven 34;
c. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere Producten koopt van Flexicharge;
d. Consument: de Afnemer die niet handelt in het kader van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;
e. Partij(en): Flexicharge en/of Afnemer;
f. Offerte: Iedere (online)aanbieding die Flexicharge doet aan een potentiële Afnemer betreffende de (ver)koop van de Producten;
g. Overeenkomst: elke afspraak tussen Flexicharge en Afnemer betreffende het (ver)kopen en leveren van een of meerdere Producten van Flexicharge;
h. Producten: Oplaadpalen voor elektrische auto’s en elektrische fietsen;
i. Overige Diensten: Aanvullende activiteiten van Flexicharge die niet zien op de (ver)koop en levering van de Producten, zoals installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden.
j. Herroepingsrecht: Het recht van een Consument, indien de (ver)koop van een Product online heeft plaatsgevonden, om de Overeenkomst binnen 14 dagen door middel van een duidelijke aan Flexicharge gerichte verklaring zonder opgave van redenen te annuleren;
k. Website: De website van Flexicharge: www.flexicharge.nl.

2. Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle Overeenkomsten van Flexicharge.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt door Flexicharge nadrukkelijk afgewezen.
3. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
4. In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de betreffende Overeenkomst.
5. Indien één van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervalt, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg hebben om tot een vervangende bepaling te komen welke recht doet aan de bedoeling van de vervallen voorwaarde(n).

3. Totstandkoming Overeenkomst
1. Alle offertes door of vanwege Flexicharge zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte schriftelijk anders is aangegeven.
2. Iedere Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de Offerte door de Afnemer schriftelijk is bevestigd dan wel op het moment dat Flexicharge tot feitelijke uitvoering van de Offerte overgaat.
3. Wanneer de Afnemer bij de aanvaarding op de Offerte voorbehouden maakt dan wel wijzigingen aanbrengt, komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat de wijzigingen en/of voorbehouden door Flexicharge schriftelijk zijn bevestigd.

4. Uitvoering Overeenkomst
1. Flexicharge zal een Overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, conform hetgeen met de Afnemer is overeengekomen.
2. Flexicharge is gerechtigd derden bij de uitvoering van een Overeenkomst te betrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst op verzoek van de Afnemer wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, zullen de eventuele meerkosten daarvan aan de Afnemer worden doorberekend.
4. Indien de Afnemer gebruik wenst te maken van Overige Diensten door Flexicharge dan zullen hierover tussen Flexicharge en de Afnemer afzonderlijke afspraken gemaakt worden. Op deze Overige Diensten zijn de ALIB/AVIC Voorwaarden van toepassing.

5. Verplichtingen Afnemer
1. De Afnemer is gehouden tijdig alle informatie aan Flexicharge te verstrekken, waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor Flexicharge van belang is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. De Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Flexicharge ter beschikking gestelde informatie.
3. Voor zover door het niet tijdig dan wel niet behoorlijk voldoen aan de in dit artikel opgenomen verplichtingen de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd, dan wel niet naar behoren kan worden uitgevoerd, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening en risico van de Afnemer.
4. Flexicharge is nooit aansprakelijk voor schade van de Afnemer of derden als gevolg van niet volledige en/of niet tijdige aanlevering van relevante informatie.

6. Prijzen
1. Alle prijzen van Flexicharge zijn in euro’s en exclusief 21 % omzetbelasting en heffingen, tenzij expliciet anders is aangegeven.
2. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de Offerte bekende prijsbepalende factoren.
Flexicharge is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien wettelijk prijsbepalende factoren, zoals belastingen, toeslagen en/of andere wettelijke heffingen daartoe aanleiding geven.

In dat geval zal Flexicharge de Afnemer hierover terstond informeren. De Afnemer is gerechtigd alsdan af te zien van de koop.

7. Facturatie en betaling
1. De Afnemer draagt zorg voor betaling van een factuur binnen de overeengekomen, op de factuur vermelde, betalingstermijn door middel van overmaking van het factuurbedrag op een op de factuur vermeld bankrekeningnummer van Flexicharge.
2. De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van of korting op het factuurbedrag.
3. Indien de aankoop online via de Website plaatsvindt, geschiedt betaling via iDeal. De Afnemer kan direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met de eigen bank.
4. Flexicharge is te allen tijde gerechtigd van de Afnemer vooraf zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
5. Indien de Afnemer niet akkoord is met de factuur, dient hij dit binnen de betalingstermijn schriftelijk te melden onder opgave van de redenen van het bezwaar.
6. De Afnemer is in geval van niet-tijdige of niet-volledige betaling bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn terstond van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist.
7. In geval van niet tijdige of niet-volledige betaling is de Afnemer over het openstaande factuurbedrag na het verstrijken van de betalingstermijn een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die Flexicharge heeft.
8. Flexicharge is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten bij de Afnemer in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op de werkelijk gemaakte kosten dan wel tenminste 15% van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 500,=.
Op het moment dat Flexicharge de vordering ter incasso uit handen geeft, zijn de incassokosten verschuldigd.
9. Door de Afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als de Afnemer een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.
10. Een factuur en ook de overig in dit artikel genoemde bedragen zijn terstond opeisbaar, indien:
a. de Afnemer in staat van faillissement verkeert of aan de Afnemer surséance van betaling is verleend;
b. de Afnemer een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt;
c. de Afnemer wezenlijk in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen;
d. de Afnemer ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of in geval van een rechtspersoon of vennootschap indien deze ontbonden wordt.

8. Eigendomsvoorbehoud en Opschorting
1. Alle aan de Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Flexicharge totdat alle bedragen die de Afnemer aan Flexicharge op grond van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Flexicharge zijn voldaan.
2. Flexicharge heeft het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met de Afnemer op te schorten, indien de Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt.
3. Alle kosten die uit de opschorting voortvloeien, zijn voor rekening van de Afnemer.

9. Vervaltermijn
1. Onverminderd de verplichting van de Afnemer om tijdig te reclameren over tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst door Flexicharge, vervallen vorderingen van de Afnemer met betrekking tot de Overeenkomst één jaar nadat zij ingevolge de toepasselijke wet- of regelgeving zijn ontstaan.

10. Garantie
1. Producten hebben een garantie van 1 jaar voor materiaaldefecten of fabricagefouten.
2. Indien de Afnemer een schade, gebrek of tekortkoming ontdekt aan het Product dient hij Flexicharge daarvan terstond telefonisch (073-2032703) dan wel per mail (advies@flexicharge.nl) in kennis te stellen.
3. Flexicharge zal zich inspannen om gebreken in het Product binnen een redelijke termijn te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is, zal het gebrekkige Product door een nieuw Product vervangen worden.
4. Ieder recht op garantie vervalt indien:
a) de door Flexicharge gegeven aanwijzingen voor controle en/of onderhoud niet juist zijn opgevolgd;
b) het Product onoordeelkundig is gebruikt;
c) de Afnemer of een niet door Flexicharge ingeschakelde derde(n) werkzaamheden aan het Product heeft verricht;
d) de Afnemer enige voor hem uit de onderliggende Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Flexicharge niet, niet behoorlijk of niet tijdig na is gekomen, respectievelijk nakomt.
e) de Afnemer niet binnen uiterlijk 2 maanden nadat de schade, het gebrek of de tekortkoming is gebleken, dit heeft gemeld bij Flexicharge.
5. De garantie geldt in ieder geval niet in de volgende gevallen:
a) schade aan het Product ontstaan door ondeugdelijk gebruik of handelingen aan het Product door de Afnemer of een derde, niet zijnde Flexicharge of als gevolg van blootstelling van het Product aan agressieve elementen;
b) schade als gevolg van brand, ontploffing, overstroming en/of blikseminslag;
c) schade veroorzaakt door vandalisme, diefstal, molest, dieren of extreme weersomstandigheden;
d) schade als gevolg van laadkabels die niet geschikt zijn voor het product;
e) schade als gevolg van het niet in acht nemen van veiligheidsinstructies met betrekking tot het Product.

11. Aansprakelijkheid Flexicharge
1. Behoudens aansprakelijkheid neergelegd in dit artikel is Flexicharge niet aansprakelijk voor schade.
2. De aansprakelijkheid van Flexicharge kan niet meer belopen dan het netto-factuurbedrag van het geleverde Product.
3. Indien het hiervoor in dit artikel bepaalde om welke reden dan ook niet van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Flexicharge in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat bij de betreffende Overeenkomst op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Flexicharge wordt uitgekeerd, eventueel vermeerderd met het voor Flexicharge geldende eigen risico.
4. Flexicharge is niet aansprakelijk voor:
a. indirecte, bedrijfs- of gevolgschade bij de Afnemer;
b. voor schade bij de Afnemer of derden, welke schade het gevolg is van door de Afnemer onjuiste, niet tijdig of onvolledige verstrekte informatie;
c. het niet tijdig uitvoeren van de werkzaamheden indien de Afnemer zijn verplichtingen op grond van artikel 5 niet of niet tijdig is nagekomen.
d. schade als gevolg van storingen in het elektriciteitsnet of in de infrastructuur, zoals internet- en GSM verbindingen.
5. De Afnemer is verplicht om een schade aan een Product binnen een redelijke termijn aan Flexicharge te melden onder duidelijke opgave van het defect, het gebrek of de storing.

12. Overmacht
1. Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overmacht van toeleveranciers van Flexicharge, het niet beschikbaar zijn van werknemers, elektriciteitsstoring, storingen in het computernetwerk of internet, stakingen, overheidsmaatregelen, brand, overstromingen, molest en dergelijke begrepen.
3. Iedere Partij heeft het recht, indien een overmachtssituatie langer dan dertig dagen voortduurt, om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

13. Persoonsgegevens
1. Flexicharge behandelt alle persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Flexicharge beschikt over een Privacy Statement, welke op haar Website is gepubliceerd.
2. Flexicharge gebruikt de persoonsgegevens voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van overeenkomsten, ten behoeve van relatiebeheer en van marketing en om de afnemer te informeren over relevante producten en diensten van Flexicharge.

14. Ontbinding en beëindiging
1. Een Partij is gerechtigd, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding en/of opschorting van haar verplichtingen, de Overeenkomst met een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
a. de andere Partij enige op haar rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of enige wettelijke regeling niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, welke niet, niet behoorlijke of niet tijdige nakoming niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van de beëindigende partij, is weggenomen;
b. de andere Partij opschorting van betaling wordt verleend, in staat van faillissement is verklaard, vrijwillig of onvrijwillig overgaat tot liquidatie van de onderneming, haar bedrijfsactiviteiten staakt of een besluit neemt tot juridische fusie, staking of aanvrage van surseance of faillissement, dan wel indien de andere partij een akkoord of schuldsaneringsplan aanbiedt aan haar crediteuren;
c. beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij.
2. Indien de Overeenkomst door Flexicharge wordt ontbonden zijn de vorderingen op de Afnemer terstond opeisbaar, onverminderd het recht van Flexicharge op schadevergoeding.

15. Overdracht rechten en verplichtingen
1. Flexicharge is, mits de nakoming van de Overeenkomst door de rechtsopvolger redelijkerwijs gewaarborgd is, gerechtigd de Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende aanspraken aan een derde over te dragen en de Afnemer verleent daarbij reeds nu voor alsdan zijn eventueel benodigde toestemming.

16. Algemeen
1. Flexicharge is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Flexicharge zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan de Afnemer toezenden. Voor zover geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen in werking dertig dagen nadat Flexicharge de Afnemer de wijzigingen heeft medegedeeld.
2. Indien de Afnemer een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, treden Flexicharge en de Afnemer in overleg om te komen tot een oplossing. Indien Flexicharge de wijzigingen handhaaft ten opzichte van de Afnemer, is de Afnemer alleen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden, indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de (rechts)positie van de Afnemer inhouden.
3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen over de betreffende bepalingen overleg plegen, om een vervangende regeling te treffen, een en ander onder het voorbehoud, dat de strekking van de Algemene Voorwaarden zo veel mogelijk behouden blijft.

17. Herroepingsrecht
1. De Consument kan een Overeenkomst die tot stand is gekomen via internet, de Website, of per telefoon binnen 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren.
2. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de Consument het Product heeft ontvangen.
3. Gedurende de termijn van 14 dagen zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in die mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
4. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal hij dit melden door het sturen van een mail naar Flexicharge: advies@flexicharge.nl of door hierover telefonisch contact op te nemen: 073-2032703.
5. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking.
6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Afnemer.

18. Rechts- en forumkeuze
1. Het Nederlandse recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Afnemer en Flexicharge.
2. Alle geschillen die tussen Flexicharge en de Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen gesloten Overeenkomst, worden exclusief beslecht door de Rechtbank ’s-Hertogenbosch.

Download PDF | Algemene Voorwaarden

Persoonlijk advies ?

Bel ons!
Wij voorzien u graag van alle gewenste informatie

  • +31 (0) 73-2032703